Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Show translation:[None] [English]
-> -> -> Lessons from the states

《國風 - Lessons from the states》

English translation: James Legge [?]
Books referencing 《國風》 Library Resources
 周南 - Odes Of Zhou And The South
 1. 關雎 - Guan Ju
 2. 葛覃 - Ge Tan
 3. 卷耳 - Juan Er
 4. 樛木 - Jiu Mu
 5. 螽斯 - Zhong Si
 6. 桃夭 - Tao Yao
 7. 兔罝 - Tu Ju
 8. 芣苢 - Fu Yi
 9. 漢廣 - Han Guang
 10. 汝墳 - Ru Fen
 11. 麟之趾 - Lin Zhi Zhi

 召南 - Odes Of Shao And The South
 12. 鵲巢 - Que Chao
 13. 采蘩 - Cai Fan
 14. 草蟲 - Cao Chong
 15. 采蘋 - Cai Ping
 16. 甘棠 - Gan Tang
 17. 行露 - Xing Lu
 18. 羔羊 - Gao Yang
 19. 殷其靁 - Yin Qi Lei
 20. 摽有梅 - Piao You Mei
 21. 小星 - Xiao Xing
 22. 江有汜 - Jiang You Si
 23. 野有死麕 - Ye You Si Jun
 24. 何彼襛矣 - He Bi Nong Yi
 25. 騶虞 - Zou Yu

 邶風 - Odes Of Bei
 26. 柏舟 - Bo Zhou
 27. 綠衣 - Lu Yi
 28. 燕燕 - Yan Yan
 29. 日月 - Ri Yue
 30. 終風 - Zhong Feng
 31. 擊鼓 - Ji Gu
 32. 凱風 - Kai Feng
 33. 雄雉 - Xiong Zhi
 34. 匏有苦葉 - Pao You Ku Ye
 35. 谷風 - Gu Feng
 36. 式微 - Shi Wei
 37. 旄丘 - Mao Qiu
 38. 簡兮 - Jian Xi
 39. 泉水 - Quan Shui
 40. 北門 - Bei Men
 41. 北風 - Bei Feng
 42. 靜女 - Jing Nu
 43. 新臺 - Xin Tai
 44. 二子乘舟 - Er Zi Cheng Zhou

 鄘風 - Odes Of Yong
 45. 柏舟 - Bo Zhou
 46. 牆有茨 - Qiang You Ci
 47. 君子偕老 - Jun Zi Xie Lao
 48. 桑中 - Sang Zhong
 49. 鶉之奔奔 - Chun Zhi Ben Ben
 50. 定之方中 - Ding Zhi Fang Zhong
 51. 蝃蝀 - Di Dong
 52. 相鼠 - Xiang Shu
 53. 干旄 - Gan Mao
 54. 載馳 - Zai Chi

 衛風 - Odes Of Wei
 55. 淇奧 - Qi Yu
Related discussion

 56. 考槃 - Kao Pan
 57. 碩人 - Shuo Ren
 58. 氓 - Mang
 59. 竹竿 - Zhu Gan
 60. 芄蘭 - Wan Lan
 61. 河廣 - He Guang
 62. 伯兮 - Bo Xi
 63. 有狐 - You Hu
 64. 木瓜 - Mu Gua

 王風 - Odes Of Wang
 65. 黍離 - Shu Li
 66. 君子于役 - Jun Zi Yu Yi
 67. 君子陽陽 - Jun Zi Yang Yang
 68. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 69. 中谷有蓷 - Zhong Gu
 70. 兔爰 - Tu Yuan
 71. 葛藟 - Ge Lei
 72. 采葛 - Cai Ge
 73. 大車 - Da Che
 74. 丘中有麻 - Qiu Zhong You Ma

 鄭風 - Odes Of Zheng
 75. 緇衣 - Zi Yi
 76. 將仲子 - Jiang Zhong Zi
 77. 叔于田 - Shu Yu Tian
 78. 大叔于田 - Da Shu Yu Tian
 79. 清人 - Qing Ren
 80. 羔裘 - Gao Qiu
 81. 遵大路 - Zun Da Lu
 82. 女曰雞鳴 - Nu Yue Ji Ming
 83. 有女同車 - You Nu Tong Che
 84. 山有扶蘇 - Shan You Fu Su
 85. 蘀兮 - Tuo Xi
 86. 狡童 - Jiao Tong
 87. 褰裳 - Qian Chang
 88. 丰 - Feng
 89. 東門之墠 - Dong Men Zhi Shan
 90. 風雨 - Feng Yu
 91. 子衿 - Zi Jin
 92. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 93. 出其東門 - Chu Qi Dong Men
 94. 野有蔓草 - Ye You Man Cao
 95. 溱洧 - Zhen Wei

 齊風 - Odes Of Qi
 96. 雞鳴 - Ji Ming
 97. 還 - Xuan
 98. 著 - Zhu
 99. 東方之日 - Dong Fang Zhi Ri
 100. 東方未明 - Dong Fang Wei Ming
 101. 南山 - Nan Shan
 102. 甫田 - Fu Tian
 103. 盧令 - Lu Ling
 104. 敝笱 - Bi Gou
 105. 載驅 - Zai Qu
 106. 猗嗟 - Yi Jie

 魏風 - Odes Of Wei
 107. 葛屨 - Ge Ju
 108. 汾沮洳 - Fen Ju Ru
 109. 園有桃 - Yuan You Tao
 110. 陟岵 - Zhi Hu
 111. 十畝之閒 - Shi Mu Zhi Jian
 112. 伐檀 - Fa Tan
 113. 碩鼠 - Shuo Shu

 唐風 - Odes Of Tang
 114. 蟋蟀 - Xi Shuai
 115. 山有樞 - Shan You Shu
 116. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 117. 椒聊 - Jiao Liao
 118. 綢繆 - Chou Mou
 119. 杕杜 - Di Du
 120. 羔裘 - Gao Qiu
 121. 鴇羽 - Bao Yu
 122. 無衣 - Wu Yi
 123. 有杕之杜 - You Di Zhi Du
 124. 葛生 - Ge Sheng
 125. 采苓 - Cai Ling

 秦風 - Odes Of Qin
 126. 車鄰 - Che Lin
 127. 駟驖 - Si Tie
 128. 小戎 - Xiao Rong
 129. 蒹葭 - Jian Jia
 130. 終南 - Zhong Nan
 131. 黃鳥 - Huang Niao
 132. 晨風 - Chen Feng
 133. 無衣 - Wu Yi
 134. 渭陽 - Wei Yang
 135. 權輿 - Quan Yu

 陳風 - Odes Of Chen
 136. 宛丘 - Wan Qiu
 137. 東門之枌 - Dong Men Zhi Fen
 138. 衡門 - Heng Men
 139. 東門之池 - Dong Men Zhi Chi
 140. 東門之楊 - Dong Men Zhi Yang
 141. 墓門 - Mu Men
 142. 防有鵲巢 - Fang You Que Chao
 143. 月出 - Yue Chu
 144. 株林 - Zhu Lin
 145. 澤陂 - Ze Po

 檜風 - Odes Of Gui
 146. 羔裘 - Gao Qiu
 147. 素冠 - Su Guan
 148. 隰有萇楚 - Xi You Chang Chu
 149. 匪風 - Fei Feng

 曹風 - Odes Of Cao
 150. 蜉蝣 - Fu You
 151. 候人 - Hou Ren
 152. 鳲鳩 - Shi Jiu
 153. 下泉 - Xia Quan

 豳風 - Odes Of Bin
 154. 七月 - Qi Yue
 155. 鴟鴞 - Chi Xiao
 156. 東山 - Dong Shan
 157. 破斧 - Po Fu
 158. 伐柯 - Fa Ke
 159. 九罭 - Jiu Yu
 160. 狼跋 - Lang Ba

URN: ctp:book-of-poetry/lessons-from-the-states