Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《僖公十八年》

Library Resources
1 僖公十八... :
十有八年,春,王正月,宋公,曹伯,衛人,邾人,伐齊。
夏,師救齊。
五月,戊寅,宋師及齊師戰于甗,齊師敗績。
狄救齊。
秋,八月,丁亥,葬齊桓公。
冬,邢人,狄人,伐衛。

2 僖公十八... :
十八年,春,宋襄公以諸侯伐齊,三月,齊人殺無虧。
鄭伯始朝于楚,楚子賜之金,既而悔之,與之盟曰,無以鑄兵,故以鑄三鍾。
齊人將立孝公,不勝四公子之徒,遂與宋人戰,夏,五月,宋敗齊師于甗,立孝公而還。
秋八月,葬齊桓公。
冬,邢人,狄人,伐衛,圍菟圃,衛侯以國讓父兄子弟,及朝眾曰,苟能治之,燬請從焉,眾不可,而從師于訾婁,狄師還。
梁伯益其國而不能實也,命曰新里,秦取之。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-shi-ba-nian