Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《宣公七年》

Library Resources
1 宣公七年:
七年,春,衛侯使孫良夫來盟。
夏,公會齊侯伐萊。
秋,公至自伐萊。
大旱。
冬,公會晉侯,宋公,衛侯,鄭伯,曹伯,于黑壤。

2 宣公七年:
七年,春,衛孫桓子來盟,始通,且謀會晉也。
夏,公會齊侯伐萊,不與謀也,凡師出,與謀曰及,不與謀曰會。
赤狄侵晉,取向陰之禾。
鄭及晉平,公子宋之謀也,故相鄭伯以會,冬,盟于黑壤,王叔桓公臨之,以謀不睦。
晉侯之立也,公不朝焉,又不使大夫聘晉人止公于會,盟于黃父,公不與盟,以賂免,故黑壤之盟不書,諱之也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xuan-gong-qi-nian