Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《隱公十年》

Library Resources
1 隱公十年:
十年,春,王二月,公會齊侯,鄭伯,于中丘。
夏,翬帥師會齊人,鄭人,伐宋。
六月,壬戌,公敗宋師于菅,辛未,取郜,辛巳,取防。
秋,宋人,衛人,入鄭,宋人,蔡人,衛人,伐戴,鄭伯伐取之。
冬,十月,壬午,齊人,鄭人入郕。

2 隱公十年:
十年,春,王正月,公會齊侯,鄭伯,于中丘,癸丑,盟于鄧,為師期。
夏,五月,羽父先會齊侯,鄭伯,伐宋。
六月,戊申,公會齊侯,鄭伯,于老桃,壬戌,公敗宋師于菅,庚午,鄭師入郜,辛未,歸于我,庚辰,鄭師入防,辛巳,歸于我,君子謂鄭莊公於是乎可謂正矣,以王命討不庭,不貪其土,以勞王爵,正之體也。
蔡人,衛人,郕人,不會王命。
秋,七月,庚寅,鄭師入郊,猶在郊,宋人,衛人,入鄭,蔡人從之,伐戴,八月,壬戌,鄭伯圍戴,癸亥,克之,取三師焉,宋衛既入鄭,而以伐戴召蔡人,蔡人怒,故不和而敗。
九月,戊寅,鄭伯入宋。
冬齊人,鄭人,入郕,討違王命也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/yin-gong-shi-nian