Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十九年

《莊公二十九年》

Books referencing 《莊公二十九年》 Library Resources
1 莊公二十... :
二十有九年,春,新延廄。
夏,鄭人侵許。
秋,有蜚。
冬,十有二月,紀叔姬卒。
城諸及防。

2 莊公二十... :
二十九年,春,新作延廄,書不時也,凡馬,日中而出,日中而入。
夏,鄭人侵許,凡師,有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。
秋,有蜚,為災也,凡物,不為災,不書。
冬,十二月,城諸及防,書時也,凡土功,龍見而畢務,戒事也,火見而致用,水昏正而栽,日至而畢。
樊皮叛王。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-jiu-nian