Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十五年

《莊公二十五年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有五年,春,陳侯使女叔來聘。
夏,五月,癸丑,衛侯朔卒。
六月,辛未,朔,日有食之,鼓用牲于社。
伯姬歸于杞。
秋,大水,鼓用牲于社,于門。
冬,公子友如陳。

2 莊公二十... :
二十五年,春,陳女叔來聘,始結陳好也,嘉之,故不名。
夏,六月,辛未朔,日有食之,鼓用牲于社,非常也,唯正月之朔,慝未作,日有食之,於是乎用幣于社,伐鼓于朝。
秋,大水,鼓用牲于社,于門,亦非常也,凡天災,有幣無牲,非日月之眚,不鼓。
晉士蒍使群公子,盡殺游氏之族,乃城聚而處之,冬,晉侯圍聚,盡殺群公子。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian