Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《公符》

Library Resources
1 公符:
公冠:自為主,迎賓揖,升自阼,立于席。

2 公符:
既醴,降自阼。

3 公符:
其餘自為主者,其降也自西階,以異,其餘皆與公同也。

4 公符:
公玄端與皮弁,皆鞸,朝服素鞸。

5 公符:
公冠,四加玄冕。

6 公符:
饗之以三獻之禮,無介,無樂,皆玄端。

7 公符:
其酬幣朱錦采,四馬,其慶也同。

8 公符:
天子儗焉。

9 公符:
太子與庶子,其冠皆自為主,其禮與士同,其饗賓也皆同。

10 公符:
成王冠,周公使祝雍祝王曰:「達而勿多也。」祝雍曰:「使王近於民,遠於年,嗇於時,惠於財,親賢使能。」

URN: ctp:da-dai-li-ji/gong-fu