Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《鄧閶》

Library Resources
1 鄧閶:
鄧閶,字季昭,遷黃門侍郎。于時國家每有災異水旱,閶側身暴露,憂懼动侦,形於顏色,公卿以下,咸高尚焉,漢興以來,為外戚儀表。

2 鄧閶:
鄧太后報鄧閶曰:「長歸冥冥,往而不反。」

3 鄧閶:
鄧閶,字季昭,拜侍中,出則陪乘,入侍左右,忠言善謀,先納善聖法誡臣輔之言,朝夕獻納,雖得于上,身在親近,不敢自恃,敬之心彌篤。

4 鄧閶:
鄧氏自中興後,累世寵貴,凡侯者二十九人,公二人,大將軍以下十三人,中二千石十四人,州牧郡守四十八人,其餘侍中、大夫、郎、謁者,不可勝數,東京莫與為比。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-chang