Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《鄧弘》

Library Resources
1 鄧弘:
鄧弘,字叔紀。和熹后兄也。天資喜學,師事劉述,常在師門,布衣徒行,講誦孜孜。奴醉,擊長壽亭長,亭長將詣第白之。弘即見亭長,賞錢五千,厲聲曰:「健直當然。」異日,奴復與宮中衛士忿爭,衛士歐箠奴,弘聞,復賞五千。

2 鄧弘:
鄧弘收恤故舊,無所失,父所厚同郡郎中王臨,年老貧乏,弘常居業給足,乞與衣裘輿馬,施之終竟。

3 鄧弘:
鄧弘薨,有司復請加謚曰昭成君,發五校輕車騎士為陳,至葬所,所施皆如霍光故事,皇太后但令門生輓送。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-hong1