Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《鄧陟》

Library Resources
1 鄧陟:
鄧陟,字昭伯。鄧訓五子,及女弟為貴人,立為皇后,陟三遷虎賁中郎將。延平元年,拜為車騎將軍、儀同三司。儀同三司始自陟也。

2 鄧陟:
鄧陟兄弟常居禁中,陟謙退,不欲久在內,連求還第,太后乃許。

3 鄧陟:
永初元年,以定策增封鄧陟三千戶。讓不獲,遂逃避使者,間闕上疏,自陳情焉。

4 鄧陟:
殤帝崩,惟安帝宜承大統,車騎將軍鄧陟定策禁中,封陟為上蔡侯。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-zhi