Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《鄧遵》

Library Resources
1 鄧遵:
鄧遵,元初中,遷度遼將軍,討擊羌虜,斬首八百餘級,得鎧弩刀矛戟楯匕首二三千枚。

2 鄧遵:
鄧遵破匈奴,得釜鑊二三千枚。

3 鄧遵:
鄧遵破匈奴,得劍匕首二三千枚。

4 鄧遵:
鄧遵破諸羌,詔賜鄧遵金剛鮮卑緄帶一具,虎頭鞶囊一,金錯刀五十,辟把刀、墨再屈環橫刀、金錯屈尺八佩刀各一,金蚩尤辟兵鉤一。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-zun