Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《梁統》

Library Resources
1 梁統:
其先與秦同祖,出於伯益,別封於梁。

2 梁統:
橋子溥,溥子延,以明軍謀特除西域司馬。延生統。

3 梁統:
元帝初元五年,輕殊死刑三十四事,哀帝建平元年,輕殊死刑八十一事,其四十二事手殺人者減死一等。

4 梁統:
五帝有流殛放殺之誅,三王有大辟刻肌之法,是以五帝、三王之刑,除殘去亂。鞭扑不可弛於家,刑罰不可廢於國,征伐不可偃於天下,用之有本末,行之有逆順耳。

5 梁統:
統對尚書狀曰:「元壽二年,三輔盜賊群輩並起,至燔燒茂陵都邑,煙火見未央宮,前代所未嘗有。其後隴西新興,北地任橫、任崖,西河漕況,越州度郡,萬里交結,或從遠方,四面會合,遂攻取庫兵,劫略吏人,國家開封侯之科,以軍法追捕,僅能破散也。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/liang-tong