Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《孝沖皇帝》

Library Resources
1 孝沖皇帝:
孝沖皇帝諱炳,順帝之少子也。年三歲,是時皇太子數不幸,國副未定,有司上言宜建聖嗣。建康元年四月,立為太子。順帝崩,太子即帝位,尊皇后梁氏為皇太后。帝幼弱,太后臨朝。永熹元年正月,帝崩于玉堂前殿,在位一年,葬懷陵。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/xiao-chong-huang-di