Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《哀公四年》

Books referencing 《哀公四年》 Library Resources
1 哀公四年:
四年春,王三月庚戌,盜殺蔡侯申。弒君賤者窮諸人,此其稱盜以弒何?賤乎賤者也。賤乎賤者孰謂?謂罪人也。

2 哀公四年:
蔡公孫辰出奔吳。

3 哀公四年:
葬秦惠公。

4 哀公四年:
宋人執小邾婁子。

5 哀公四年:
夏,蔡殺其大夫公孫歸姓、公孫霍。

6 哀公四年:
晉人執戎曼子赤歸于楚。赤者何?戎曼子之名也。其言歸于楚何?子北宮子曰:「辟伯晉而京師楚也。」

7 哀公四年:
城西郛。

8 哀公四年:
六月辛丑,蒲社災。蒲社者何?亡國之社也。社者封也,其言災何?亡國之社蓋掩之,掩其上而柴其下。蒲社災,何以書?記災也。

9 哀公四年:
秋,八月甲寅,滕子結卒。

10 哀公四年:
冬,十有二月,葬蔡昭公。

11 哀公四年:
葬滕頃公。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ai-gong-si-nian