Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《成公十年》

Library Resources
1 成公十年:
十年春,衛侯之弟黑背率師侵鄭。

2 成公十年:
夏,四月,五卜郊,不從,乃不郊。其言乃不郊何?不免牲,故言乃不郊也。

3 成公十年:
五月,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯伐鄭。

4 成公十年:
齊人來媵。媵不書,此何以書?錄伯姬也。三國來媵非禮也,曷為皆以錄伯姬之辭言之?婦人以眾多為侈也。

5 成公十年:
丙午,晉侯獳卒。

6 成公十年:
秋,七月。

7 成公十年:
公如晉。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-shi-nian