Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《定公十年》

Library Resources
1 定公十年:
十年春,王三月,及齊平。

2 定公十年:
夏,公會齊侯于頰穀。公至自頰穀。

3 定公十年:
晉趙鞅帥師圍衛。

4 定公十年:
齊人來歸運、讙、龜陰田。齊人曷為來歸運、讙、龜陰田?孔子行乎季孫,三月不違,齊人為是來歸之。

5 定公十年:
叔孫州仇、仲孫何忌帥師圍郈。

6 定公十年:
秋,叔孫州仇、仲孫何忌帥師圍費。

7 定公十年:
宋樂世心出奔曹。宋公子池出奔陳。

8 定公十年:
冬,齊侯、衛侯、鄭游遬會于鞍。

9 定公十年:
叔孫州仇如齊。

10 定公十年:
齊公之弟辰暨宋仲佗、石彄出奔陳。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ding-gong-shi-nian