Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《桓公六年》

Library Resources
1 桓公六年:
六年春,正月,寔來。寔來者何?猶曰是人來也。孰謂?謂州公也。曷為謂之寔來?慢之也。曷為慢之?化我也。

2 桓公六年:
夏,四月,公會紀侯于成。

3 桓公六年:
秋,八月壬午,大閱。大閱者何?簡車徒也。何以書?蓋以罕書也。

4 桓公六年:
蔡人殺陳佗。陳佗者何?陳君也。陳君則曷為謂之陳佗?絕也。曷為絕之?賤也。其賤奈何?外淫也。惡乎淫?淫于蔡,蔡人殺之。

5 桓公六年:
九月丁卯,子同生。子同生者孰謂?謂莊公也。何言乎子同生?喜有正也。未有言喜有正者,此其言喜有正何?久無正也。子公羊子曰:「其諸以病桓與?」

6 桓公六年:
冬,紀侯來朝。

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-liu-nian