Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 僖公十四年

《僖公十四年》

Library Resources
1 僖公十四... :
十有四年春,諸侯城緣陵。孰城之?城杞也。曷為城杞?滅也。孰滅之?蓋徐、莒脅之。曷為不言徐、莒脅之?為桓公諱也。曷為為桓公諱?上無天子,下無方伯,天下諸侯有相滅亡者,桓公不能救,則桓公恥之也。然則孰城之?桓公城之。曷為不言桓公城之?不與諸侯專封也。曷為不與?實與而文不與。文曷為不與?諸侯之義不得專封也。諸侯之義不得專封,則其曰實與之何?上無天子,下無方伯,天下諸侯有相滅亡者,力能救之,則救之可也。

2 僖公十四... :
夏,六月,季姬及鄫子遇于防,使鄫子來朝。鄫子曷為使乎季姬來朝?內辭也。非使來朝,使來請己也。

3 僖公十四... :
秋,八月辛卯,沙鹿崩。沙鹿者何?河上之邑也。此邑也,其言崩何?襲邑也。沙鹿崩,何以書?記異也。外異不書,此何以書?為天下記異也。

4 僖公十四... :
狄侵鄭。

5 僖公十四... :
冬,蔡侯肸卒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xi-gong-shi-si-nian