Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《襄公八年》

Library Resources
1 襄公八年:
八年春,王正月,公如晉。

2 襄公八年:
夏,葬鄭僖公。賊未討,何以書葬?為中國諱也。

3 襄公八年:
鄭人侵蔡,獲蔡公子燮。此侵也,其言獲何?侵而言獲者,適得之也。

4 襄公八年:
季孫宿會晉侯、鄭伯、齊人、宋人、衛人、邾婁人于刑丘。公至自晉。

5 襄公八年:
莒人伐我東鄙。

6 襄公八年:
秋,九月,大雩。

7 襄公八年:
冬,楚公子貞帥師伐鄭。

8 襄公八年:
晉侯使士丐來聘。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-ba-nian