Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十六年

《襄公二十六年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有六年春,王二月辛卯,衛甯喜弒其君剽。衛孫林父入于戚以叛。甲午,衛侯衎復歸于衛。此諼君以弒也,其言復歸何?惡剽也。曷為惡剽?剽之立於是未有說也。然則曷為不言剽之立?不言剽之立者,以惡衛侯也。

2 襄公二十... :
夏,晉侯使荀吳來聘。

3 襄公二十... :
公會晉人、鄭良霄、宋人、曹人于澶淵。

4 襄公二十... :
秋,宋公弒其世子痤。

5 襄公二十... :
晉人執衛甯喜。此執有罪,何以不得為伯討?不以其罪執之也。

6 襄公二十... :
八月壬午,許男甯卒于楚。

7 襄公二十... :
冬,楚子、蔡侯、陳侯伐鄭。

8 襄公二十... :
葬許靈公。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-liu-nian