Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十年

《襄公二十年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十年春,王正月辛亥,仲孫遬會莒人盟于向。

2 襄公二十... :
夏,六月庚申,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子盟于澶淵。

3 襄公二十... :
秋,公至自會。

4 襄公二十... :
仲孫遬帥師伐邾婁。

5 襄公二十... :
蔡殺其大夫公子燮。

6 襄公二十... :
蔡公子履出奔楚。

7 襄公二十... :
陳侯之弟光出奔楚。

8 襄公二十... :
叔老如齊。

9 襄公二十... :
冬,十月丙辰朔,日有食之。

10 襄公二十... :
季孫宿如宋。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-nian