Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十四年

《襄公二十四年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有四年春,叔孫豹如晉。仲孫羯帥師侵齊。夏,楚子伐吳。

2 襄公二十... :
秋,七月甲子朔,日有食之,既。

3 襄公二十... :
齊崔杼帥師伐莒。

4 襄公二十... :
大水。

5 襄公二十... :
八月癸巳朔,日有食之。

6 襄公二十... :
公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子于陳儀。

7 襄公二十... :
冬,楚子、蔡侯、陳侯、許男伐鄭。公至自會。

8 襄公二十... :
陳咸宜咎出奔楚。

9 襄公二十... :
叔孫豹如京師。

10 襄公二十... :
大饑。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-si-nian