Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十一年

《襄公二十一年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有一年春,王正月,公如晉。

2 襄公二十... :
邾婁庶其以漆閭丘來奔。邾婁庶其者何?邾婁大夫也。邾婁無大夫,此何以書?重地也。

3 襄公二十... :
夏,公至自晉。

4 襄公二十... :
秋,晉欒盈出奔楚。

5 襄公二十... :
九月庚戌朔,日有食之。

6 襄公二十... :
冬,十月庚辰朔,日有食之。

7 襄公二十... :
曹伯來朝。

8 襄公二十... :
公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子于商任。

9 襄公二十... :
十有一月庚子,孔子生。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-yi-nian