Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《襄公九年》

Library Resources
1 襄公九年:
九年春,宋火。曷為或言災?或言火?大者曰災,小者曰火。然則內何以不言火?內不言火者,甚之也。何以書?記災也。外災不書,此何以書?為王者之後記災也。

2 襄公九年:
夏,季孫宿如晉。

3 襄公九年:
五月辛酉,夫人姜氏薨。

4 襄公九年:
秋,八月癸未,葬我小君繆姜。

5 襄公九年:
冬,公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊世子光伐鄭。十有二月己亥,同盟于戲。

6 襄公九年:
楚子伐鄭。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-jiu-nian