Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十六年

《襄公十六年》

Library Resources
1 襄公十六... :
十有六年春,王正月,葬晉悼公。

2 襄公十六... :
三月,公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、薛伯、杞伯、小邾婁子于湨梁;戊寅,大夫盟。諸侯皆在是,其言大夫盟何?信在大夫也。何言乎信在大夫?遍剌天下之大夫也。曷為遍剌天下之大夫?君若贅旒然。

3 襄公十六... :
晉人執莒子、邾婁子以歸。

4 襄公十六... :
齊侯伐我北鄙。

5 襄公十六... :
夏,公至自會。

6 襄公十六... :
五月甲子,地震。

7 襄公十六... :
叔老會鄭伯、晉荀偃、衛甯殖、宋人,伐許。

8 襄公十六... :
秋,齊侯伐我北鄙,圍成。

9 襄公十六... :
大雩。

10 襄公十六... :
冬,叔孫豹如晉。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-liu-nian