Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《宣公九年》

Library Resources
1 宣公九年:
九年春,王正月,公如齊。公至自齊。

2 宣公九年:
夏,仲孫蔑如京師。

3 宣公九年:
齊侯伐萊。

4 宣公九年:
秋,取根牟。根牟者何?邾婁之邑也。曷為不系乎邾婁?諱亟也。

5 宣公九年:
八月,滕子卒。

6 宣公九年:
九月,晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯會于扈。

7 宣公九年:
晉荀林父帥師伐陳。

8 宣公九年:
辛酉,晉侯黑臀卒于扈。扈者何?晉之邑也。諸侯卒其封內不地,此何以地?卒于會,故地也;未出其地,故不言會也。

9 宣公九年:
冬,十月癸酉,衛侯鄭卒。

10 宣公九年:
宋人圍滕。

11 宣公九年:
楚子伐鄭,晉郤缺帥師救鄭。

12 宣公九年:
陳殺其大夫泄冶。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xuan-gong-jiu-nian