Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《隱公七年》

Library Resources
1 隱公七年:
七年春,王三月,叔姬歸于紀。滕侯卒。何以不名?微國也。微國則其稱侯何?不嫌也。《春秋》貴賤不嫌同號,美惡不嫌同辭。

2 隱公七年:
夏,城中丘。中丘者何?內之邑也。城中丘,何以書?以重書也。

3 隱公七年:
齊侯使其弟年來聘。其稱弟何?母弟稱弟,母兄稱兄。

4 隱公七年:
秋,公伐邾婁。

5 隱公七年:
冬,天王使凡伯來聘,戎伐凡伯于楚丘以歸。凡伯者何?天子之大夫也。此聘也,其言伐之何?執之也。執之則其言伐之何?大之也。曷為大之?不與夷狄之執中國也。其地何?大之也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/yin-gong-qi-nian