Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公二十六年

《昭公二十六年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有六年春,王正月,葬宋元公。

2 昭公二十... :
三月,公至自齊,居于運。

3 昭公二十... :
夏,公圍成。

4 昭公二十... :
秋,公會齊侯、莒子、邾婁子,杞伯盟于剸陵。公至自會,居于運。

5 昭公二十... :
九月庚申,楚子居卒。

6 昭公二十... :
冬,十月,天王入于成周。成周者何?東周也。其言入何?不嫌也。

7 昭公二十... :
尹氏、召伯、毛伯以王子朝奔楚。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-liu-nian