Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《昭公四年》

Library Resources
1 昭公四年:
四年春,王正月,大雨雪。

2 昭公四年:
夏,楚子、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、徐子、滕子、頓子、胡子、沈子、小邾婁子、宋世子佐、淮夷會于申。

3 昭公四年:
楚人執徐子。

4 昭公四年:
秋,七月,楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、胡子、沈子、淮夷伐吳,執齊慶封,殺之。此伐吳也,其言執齊慶封何?為齊誅也。其為齊誅奈何?慶封走之吳,吳封之於防。然則曷為不言伐防?不與諸侯專封也。慶封之罪何?脅齊君而亂齊國也。遂滅厲。

5 昭公四年:
九月,取鄫。

6 昭公四年:
其言取之何?滅之也。滅之則其言取之何?內大惡,諱也。

7 昭公四年:
冬,十有二月乙卯,叔孫豹卒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-si-nian