Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十八年

《莊公二十八年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有八年春,王三月甲寅,齊人伐衛,衛人及齊人戰,衛人敗績。伐不日,此何以日?至之日也。戰不言伐,此其言伐何?至之日也。《春秋》伐者為客,伐者為主,故使衛主之也。曷為使衛主之?衛未有罪爾。敗者稱師,衛何以不稱師?未得乎師也。

2 莊公二十... :
夏,四月丁未,邾婁子瑣卒。

3 莊公二十... :
秋,荊伐鄭,公會齊人、宋人、邾婁人救鄭。

4 莊公二十... :
冬,筑微。大無麥、禾。既見無麥、禾矣,曷為先言筑微,而後言無麥、禾?諱以凶年造邑也。

5 莊公二十... :
臧孫辰告糴于齊。告糴者何?請糴也。何以不稱使?以為臧孫辰之私行也。曷為以為臧孫辰之私行?君子之為國也,必有三年之委;一年不熟,告糴,譏也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-ba-nian