Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十五年

《莊公二十五年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有五年春,陳侯使女叔來聘。

2 莊公二十... :
夏,五月癸醜,衛侯朔卒。

3 莊公二十... :
六月辛未朔,日有食之,鼓、用牲于社。食之則曷為鼓、用牲于社?求乎陰之道也,以朱絲營社,或曰脅之,或曰闇之,恐人犯之,故營之。

4 莊公二十... :
伯姬歸于杞。

5 莊公二十... :
秋,大水,鼓、用牲于社于門。其言于社于門何?于社,禮也;于門,非禮也。

6 莊公二十... :
冬,公子友如陳。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian