Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公十九年

《莊公十九年》

Library Resources
1 莊公十九... :
十有九年春,王正月。

2 莊公十九... :
夏,四月。

3 莊公十九... :
秋,公子結媵陳人之婦于鄄,遂及齊侯、宋公盟。媵者何?諸侯娶一國,則貳國往媵之,以侄娣從。侄者何?兄之子也。娣者何?弟也。諸侯壹聘九女,諸侯不再娶。媵不書,此何以書?為其有遂事書。大夫無遂事,此其言遂何?聘禮:大夫受命不受辭,出竟有可以安社稷、利國家者,則專之可也。

4 莊公十九... :
夫人姜氏如莒。

5 莊公十九... :
冬,齊人、宋人、陳人伐我西鄙。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-shi-jiu-nian