Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《莊公十年》

Library Resources
1 莊公十年:
十年春,王正月,公敗齊師于長勺。

2 莊公十年:
二月,公侵宋。曷為或言侵?或言伐?觕者曰侵,精者曰伐。戰不言伐,圍不言戰,入不言圍,滅不言入,書其重者也。

3 莊公十年:
三月,宋人遷宿。遷之者何?不通也,以地遷之也。子沈子曰:「不通者,蓋因而臣之也。」

4 莊公十年:
夏,六月,齊師、宋師次于郎,公敗宋師于乘丘。其言次于郎何?伐也。伐則其言次何?齊與伐而不與戰,故言伐也。我能敗之,故言次也。

5 莊公十年:
秋,九月,荊敗蔡師于莘,以蔡侯獻舞歸。荊者何?州名也。州不若國,國不若氏,氏不若人,人不若名,名不若字,字不若子。蔡侯獻舞何以名?絕。曷為絕之?獲也。曷為不言其獲?不與夷狄之獲中國也。

6 莊公十年:
冬,十月,齊師滅譚,譚子奔莒。何以不言出?國以滅矣,無所出也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-shi-nian