Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《哀公六年》

Library Resources
1 哀公六年:
六年春,城邾瑕。晉趙鞅帥師伐鮮虞。吳伐陳。

2 哀公六年:
夏,齊國夏及高張來奔。叔還會吳於柤。

3 哀公六年:
秋,七月庚寅,楚子軫卒。齊陽生入於齊,齊陳乞弒其君荼。陽生入而弒其君,以陳乞主之何也?不以陽生君茶也,其不以陽生君荼何也?陽生正,荼不正。不正則其曰君何也?荼雖不正,已受命矣。入者,內弗受也。荼不正,何用弗受?以其受命,可以言弗受也。陽生其以國氏何也?取國於荼也。

4 哀公六年:
冬,仲孫何忌帥師伐邾。宋向巢帥師伐曹。

URN: ctp:guliang-zhuan/ai-gong-liu-nian