Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《成公十年》

Library Resources
1 成公十年:
十年春,衛侯之弟黑背帥師侵鄭。

2 成公十年:
夏,四月,五卜郊,不從,乃不郊。夏,四月,不時也。五卜強也。乃者,亡乎人之辭也。

3 成公十年:
五月,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯,伐鄭。齊人來媵。丙午,晉侯獳卒。

4 成公十年:
秋,七月,公如晉。

5 成公十年:
冬,十月。

URN: ctp:guliang-zhuan/cheng-gong-shi-nian