Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《桓公十年》

Library Resources
1 桓公十年:
十年春,王正月庚申,曹伯終生卒。桓無王,其曰王何也?正終生之卒也。

2 桓公十年:
夏,五月,葬曹桓公。

3 桓公十年:
秋,公會衛侯於桃丘,弗遇。弗遇者,志不相得也。弗,內辭也。

4 桓公十年:
冬,十有二月丙午,齊侯、衛侯、鄭伯來戰於郎。來戰者,前定之戰也。內不言戰,言戰則敗也。不言其人,以吾敗也。不言及者,為內諱也。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-nian