Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十七年

《襄公二十七年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有七年春,齊侯使慶封來聘。

2 襄公二十... :
夏,叔孫豹會晉趙武、楚屈建、蔡公孫歸生、衛石惡、陳孔奐、鄭良霄、許人、曹人於宋。衛殺其大夫寧喜。稱國以殺,罪累上也。寧喜弒君,其以累上之辭言之何也?嘗為大夫,與之涉公事矣。寧喜由君弒君,而不以弒君之罪罪之者,惡獻公也。衛侯之弟專出奔晉。專,喜之徒也。專之為喜之徒何也?己雖急納其兄,與人之臣謀弒其君,是亦弒君者也。專其曰弟何也?專有是信者。君賂不入乎喜而殺喜,是君不直乎喜也。故出奔晉,織絇邯鄲,終身不言衛。專之去,合乎春秋。

3 襄公二十... :
秋,七月辛巳,豹及諸侯之大夫盟於宋。湨梁之會,諸侯在而不曰諸侯之大夫,大夫不臣也,晉趙武恥之。豹雲者,恭也。諸侯不在而曰諸侯之大夫,大夫臣也。其臣,恭也。晉趙武為之會也。

4 襄公二十... :
冬,十有二月乙亥朔,日有食之。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-qi-nian