Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十一年

《襄公二十一年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有一年春,王正月,公如晉。邾庶其以漆閭丘來奔。以者,不以者也。來奔者不言出,舉其接我者也。漆閭丘不言及,小大敵也。

2 襄公二十... :
夏,公至自晉。

3 襄公二十... :
秋,晉欒盈出奔楚。

4 襄公二十... :
九月庚戌朔,日有食之。

5 襄公二十... :
冬,十月庚辰朔,日有食之。

6 襄公二十... :
曹伯來朝。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾子於商任。庚子,孔子生。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-yi-nian