Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《襄公九年》

Library Resources
1 襄公九年:
九年春,宋災。外災不志,此其志何也?故宋也。

2 襄公九年:
夏,季孫宿如晉。

3 襄公九年:
五月辛酉,夫人姜氏薨。

4 襄公九年:
秋,八月癸未,葬我小君穆姜。

5 襄公九年:
冬,公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、小邾子、齊世子光,伐鄭。

6 襄公九年:
十有二月己亥,同盟於戲。不異言鄭,善得鄭也。不致,恥不能據鄭也。楚子伐鄭。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-jiu-nian