Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《宣公七年》

Library Resources
1 宣公七年:
七年春,衛侯使孫良夫來盟。來盟,前定也。不言及者,以國與之。不言其人,亦以國與之。不日,前定之盟不日。

2 宣公七年:
夏,公會齊侯伐萊。

3 宣公七年:
秋,公至自伐萊。大旱。

4 宣公七年:
冬,公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯於黑壤。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-qi-nian