Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《宣公十年》

Library Resources
1 宣公十年:
十年春,公如齊。公至自齊。齊人歸我濟西田。公娶齊,齊由以為兄弟,反之。不言來,公如齊受之也。

2 宣公十年:
夏,四月丙辰,日有食之。己巳,齊侯元卒。齊崔氏出奔衛。氏者,舉族而出之之辭也。公如齊。

3 宣公十年:
五月,公至自齊。癸巳,陳夏征舒弒其君平國。

4 宣公十年:
六月,宋師伐滕。公孫歸父如齊。葬齊惠公。晉人、宋人、衛人、曹人伐鄭。

5 宣公十年:
秋,天王使王季子來聘。其曰王季,王子也。其曰子,尊之也。聘,問也。公孫歸父帥師伐邾,取繹。大水。季孫行父如齊。

6 宣公十年:
冬,公孫歸父如齊。齊侯使國佐來聘。饑。楚子伐鄭。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-shi-nian