Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《隱公九年》

Library Resources
1 隱公九年:
九年春,天王使南季來聘。南,氏姓也。季,字也。聘,問也。聘諸侯,非正也。

2 隱公九年:
三月癸酉,大雨,震,電。震,雷也。電,霆也。庚辰,大雨雪。志疏數也。八日之間再有大變,陰陽錯行,故謹而日之也。雨月,志正也。俠卒。俠者,所俠也。弗大夫者,隱不爵大夫也。隱之不爵大夫何也?曰不成為君也。

3 隱公九年:
夏,城郎。

4 隱公九年:
秋,七月。無事焉,何以書?不遺時也。

5 隱公九年:
冬,公會齊侯於防。會者,外為主焉爾。

URN: ctp:guliang-zhuan/yin-gong-jiu-nian