Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公三十二年

《昭公三十二年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有二年春,王正月,公在乾侯,取闞。

2 昭公三十... :
夏,吳伐越。

3 昭公三十... :
秋,七月。

4 昭公三十... :
冬,仲孫何忌會晉韓不信、齊高張、宋仲幾、衛大叔申、鄭國參、曹人、莒人、邾人、薛人、杞人、小邾人,城成周。天子微,諸侯不享覲。天子之在者,惟祭與號。故諸侯之大夫相帥以城之,此變之正也。

5 昭公三十... :
十有二月己未,公薨於乾侯。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-san-shi-er-nian