Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十二年

《莊公二十二年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有二年春,王正月,肆大眚。肆,失也。眚,災也。災,紀也,失,故也。為嫌天子之葬也。癸丑,葬我小君文姜。小君,非君也。其曰君何也?以其為公配,可以言小君也。陳人殺其公子禦寇。言公子而不言大夫,公子未命為大夫也。其曰公子何也?公子之重視大夫,命以執公子。

2 莊公二十... :
夏,五月。

3 莊公二十... :
秋,七月丙申,及齊高傒盟於防。不言公,高傒伉也。

4 莊公二十... :
冬,公如齊納幣。納幣,大夫之事也。禮有納采,有問名,有納徵,有告期,四者備而後娶,禮也。公之親納幣,非禮也,故譏之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-er-nian