Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公三十一年

《莊公三十一年》

Library Resources
1 莊公三十... :
三十有一年春,築台於郎。

2 莊公三十... :
夏,四月,薛伯卒。築台於薛。

3 莊公三十... :
六月,齊侯來獻戎捷。齊侯來獻捷者,內齊侯也。不言使,內與同,不言使也。獻戎捷,軍得曰捷。戎,菽也。

4 莊公三十... :
秋,築台於秦。不正罷民三時,虞山林藪澤之利,且財盡則怨,力盡則懟,君子危之,故謹而志之也。或曰:倚諸桓也。桓外無諸侯之變,內無國事,越千里之險,北伐山戎,為燕闢地。魯外無諸侯之變,內無國事,一年罷民三時,虞山林藪澤之利,惡內也。

5 莊公三十... :
冬,不雨。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-san-shi-yi-nian