Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《居位》

Library Resources
1 居位:
治大國者若烹小鮮。鮮,魚。烹小魚不去腸、不去鱗、不敢撓,恐其糜也。治國煩則下亂,治身煩則精散。以道蒞天下,其鬼不神。以道德居位治天下,則鬼不敢以其精神犯人也。非其鬼不神,其神不傷人。其鬼非無精神也,非不入正,不能傷自然之人。非其神不傷人,聖人亦不傷。非鬼神不能傷害人。以聖人在位不傷害人,故鬼不敢干之也。夫兩不相傷,鬼與聖人俱兩不相傷也。故德交歸焉。夫兩不相傷,則人得治於陽,鬼神得治於陰,人得保全其性命,鬼得保其精神,故德交歸焉。

URN: ctp:heshanggong/60