Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《淳德》

Library Resources
1 淳德:
古之善為道者,非以明民,將以愚之。說古之善以道治身及治國者,不以道教民明智巧詐也,將以道德教民,使質朴不詐偽。民之難治,以其智多。民之所以難治者,以其智多而為巧偽。故以智治國,國之賊;使智慧之人治國之政事,必遠道德,妄作威福,為國之賊也。不以智治國,國之福。不使智慧之人治國之政事,則民守正直,不為邪飾,上下相親,君臣同力,故為國之福也。知此兩者亦稽式。兩者謂智與不智也。常能智者為賊,不智者為福,是治身治國之法式也。常知稽式,是謂玄德。玄,天也。能知治身及治國之法式,是謂與天同德也。玄德深矣,遠矣,玄德之人深不可測,遠不可及也。與物反矣!玄德之人與萬物反異,萬物欲益己,玄德施與人也。然後乃至於大順。玄德與萬物反異,故能至大順。順天理也。

URN: ctp:heshanggong/65