Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《知难》

Library Resources
1 知难:
章吾言甚易知,甚易行。老子言:吾所言省而易知,约而易行。天下莫能知,莫能行。人恶柔弱,好刚强也。言有宗,事有君。我所言有宗祖根本,事有君臣上下,世人不知者,非我之无德,心与我之反也。夫唯无知,是以不我知。夫唯世人之无知者,是我德之暗,不见于外,穷微极妙,故无知也。知我者希,则我者贵。希,少也。唯达道者乃能知我,故为贵也。是以圣人被褐怀玉。被褐者薄外,怀玉者厚内,匿宝藏德,不以示人也。

URN: ctp:heshanggong/70