Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《观之》

Library Resources
1 观之:
观:历山之下,虞舜所处,躬耕致孝,名闻四海。为尧所荐,缵位天子。

2 观之:
乾:蜎飞蠕动,各有所配;欢悦相逢,咸得其处。

3 观之:
坤:继祀宗邑,追明成康;光照万国,享世久长。疾病不医,下即蒿庐。

4 观之:
屯:秋冬探巢,不得鹊雏;衘指北去,愧我少姬。

5 观之:
蒙:童妾独宿,长女未室;利无所得。

6 观之:
需:鸿波逆流,主人潜去,蒿蓬代柱,大屋颠仆。

7 观之:
讼:日暗不明,谗夫在堂;左辟疾瘁,君失其光。

8 观之:
师:王孙季子,相与孝友。明允笃诚,升擢荐举;为国干辅。

9 观之:
比:麟趾龙身,日取三千;南上苍梧,与福为昏。道里夷易,安全无患。

10 观之:
小畜:三子成驹,破其坚车;轮载空舆,后时失期。

11 观之:
履:逐祸除患,道德神仙;遏恶万里,常欢以安。

12 观之:
泰:黄池之盟,吴晋争强;勾践为患,夷国不安。

13 观之:
否:青牛白咽,呼我俱田;历山之下,可以多耕。岁露时节,人民安宁。

14 观之:
同人:有头无目,不见菽粟;消耗为疾,三年不复。

15 观之:
大有:山没丘浮,陆为水鱼;燕雀无巢,民无室庐。

16 观之:
谦:高岗凤凰,朝阳梧桐;噰噰喈喈,菶菶萋萋。陈辞不多,以告孔嘉。

17 观之:
豫:鳏寡独宿,忧动胸臆;莫与宿食。

18 观之:
随:马踬破车,恶妇破家;青蝇污白,共子离居。

19 观之:
蛊:长女三嫁,进退不羞;逐狐作妖,行者离忧。

20 观之:
临:人无定法,缓除才出。地雄走归,阳不制阴;男失其家。

21 观之:
噬嗑:茹芝饵黄,饮食玉英;与神流通,长无忧凶。

22 观之:
贲:东行无门,西出华山;道塞畏难,游子为患。

23 观之:
剥:寿如松乔,与日月俱;常安康乐,不罹祸忧。

24 观之:
复:探鷇得螽,所愿不喜;道宜小人,君子咎蹇。

25 观之:
无妄:蜗螺生子,深目黑丑;虽饰相就,众人莫取。

26 观之:
大畜:喜怒不时,雪霜为灾;稼穑无功,后稷饥忧。

27 观之:
颐:乌升鹊举,照流东海。厖降庭坚,为陶叔后;封圻蓼六,履禄绥厚。

28 观之:
大过:黄离白日,照我四国,元首昭明,民赖其福。

29 观之:
坎:黍稷醇醲,敬奉山宗。神嗜饮食,甘雨嘉降;独蒙福力,时灾不至。

30 观之:
离:福过我里,入门笑喜;与吾利市。

31 观之:
咸:昼卧里门,悚惕不安;目不得阂,鬼搔我足。

32 观之:
恒:春草荣华,长女宜夫;受福多年,世有封禄。

33 观之:
遯:雍门内崩,贼贤伤人;暴乱狂悖,简公失位。

34 观之:
大壮:心志无良,昌披妄行;触抵墙壁,不见户房。

35 观之:
晋:胶车木马,不利远贾;出门为患,安止得全。

36 观之:
明夷:家在海隅,桡短流深;企立望宋,无木以趋。

37 观之:
家人:冬叶枯槁,当风于道;蒙被尘埃,左右劳苦。

38 观之:
睽:过时不行,妄逐王公;老女失度,不安其居。

39 观之:
蹇:履泥污足,名困身辱;两仇相当,身为疾病。

40 观之:
解:精华堕落,形体丑恶;龉龃挫顿,枯槁腐蠹。

41 观之:
损:长生无极,子孙千亿;柏柱载青,坚固不倾。

42 观之:
益:去辛就蓼,毒愈酷毒;避穽入坑,忧患日生。

43 观之:
夬:行尧钦德,养贤致福;众英积聚,国无寇贼。

44 观之:
姤:狗逐兔走,俱入谷口;与虎逢晤,迫不得去。

45 观之:
萃:望尚阿衡,太宰周公,藩屏汤武,立为侯王。

46 观之:
升:清人高子,久屯野外;逍遥不归,思我慈母。

47 观之:
困:三虫作蛊,削迹无与;胜母盗泉,君不安处。

48 观之:
井:驴作龙身,进所无前;三日五夜,得其所钦。

49 观之:
革:黄里绿衣,君服不宜;淫湎毁常,失其宠光。

50 观之:
鼎:天所顾佑,祸灾不至。安吉不惧。

51 观之:
震:盘纡九回,行道留难;止须子丘,乃睹所欢。

52 观之:
艮:暴虐失国,为下所逐;北奔阴月,王居旄头。

53 观之:
渐:衘騂从龙,至于华东;与离相逢,送致于邦。

54 观之:
归妹:铜人铁距,雨露劳苦;终日卒岁,无有休息。

55 观之:
丰:大人失宜,盈满复亏;长冬之木,盛者灭衰。

56 观之:
旅:梅李冬实,国多盗贼;乱扰并作,王不能制。

57 观之:
巽:泽枯无鱼,山童无株;长女嫉妬,使身空虚。

58 观之:
兑:天门东虚,既尽为灾;膉𦝢黯苍,秦伯受殃。

59 观之:
涣:褰衣涉河,水深渍衣;赖幸舟子,济脱无他。

60 观之:
节:推车上山,高仰重难;终日至暮,惟见阜颠。

61 观之:
中孚:鼎易其耳,热不可举;大路壅塞,旅人心苦。

62 观之:
小过:四乱不安,东西为患;退身止足,无出邦域。乃得完全,赖其生福。

63 观之:
既济:班马还师,以息劳罢;役夫嘉喜,入户见妻。

64 观之:
未济:积德不怠,遇主逢时;载喜渭阳,身受荣光。

URN: ctp:jiaoshi-yilin/guan-zhi