Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䷏豫》

Library Resources
1 ䷏豫:
豫:卦配火水木以为阳用事,《易》云:“利建侯行师。”又云:“天地以顺动。”故日月不过,四时不忒。圣人以顺动,则刑罚清而民服,与《坤》为飞伏。世立元士为地易,奉九四为正,正建丁丑至壬午,积算起壬午至辛巳,以六爻定吉凶,周而复始。五星从位起荧惑,亢宿从位降乙未土,上木下见土,内顺外动,故为悦豫。时有屯夷,事非一揆,爻象适时,有凶有吉。人之生世,亦复如斯。或逢治世,或逢乱时,出处存亡,其道皆系。《易》云:“大矣哉。”阴阳升降,分数二十八,极大小之数,以定吉凶之道。《豫》以阳适阴为内顺,成卦之义在于九四一爻,以阳荡阴,君子之道,变之于《解》。

URN: ctp:jingshi-yizhuan/yu